Prohlášení o zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Mike.M Property s.r.o., IČ: 118 67 434, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, coby správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Společnost zpracovává osobní údaje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s vykonáváním své činnosti shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • Uzavření a realizace smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů
  • Rozsah zpracování představují adresní a identifikační údaje (zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa subjektu), příp. číslo bankovního účtu.

 • Plnění právní povinnosti správce
  • Povinnosti správce vyplývající z právních předpisů
  • Rozsah zpracování představují adresní a identifikační údaje (zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodné jméno, místo narození, adresa subjektu údajů, emailová adresa)
 • Obchodní a výrobní činnost společnosti
  • Rozsah zpracování je i pro účely obchodní a výrobní činnosti, poskytnutí kontaktních údajů obchodnímu partnerovi v rámci obchodnímu styku

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu, pro který byly poskytnuty.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ a obecným nařízení o ochraně osobních údajů. V tomto smyslu poskytuje Společnost k oprávněným účelům údaje těmto příjemcům

Osobní údaje budou poskytovány dále těmto příjemcům

- státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

- veřejné instituce (zdravotní pojišťovny apod.) v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

- další příjemci v rámci plnění zákonných nebo smluvních povinností

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Práva subjektu údajů

 • Subjekt údajů má veškerá práva, která mu přísluší podle platných právních předpisů. Především jde o práva:
  • Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo, pokud o to požádá, získat od správce informaci, zda jsou jeho osobní údaje předmětem zpracování.
  • Právo na opravu a doplnění – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Zároveň má právo, s ohledem na účel zpracování, požádat o doplnění neúplných osobních údajů.
  • Právo na výmaz – představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
   • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
   • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
   • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, jež se ho týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, a to prostřednictvím původního správce.
 • Právo na omezení zpracování – Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu
 • Právo vznést námitku proti zpracováním – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
  • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním jsou dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku k uzavření smlouvy.
 • Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je také možné kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce, a to v celém rozsahu nebo jen částečně; takové odvolání však může znamenat, že správce nebude moci poskytnout dle smlouvy dohodnutá plnění. V obou případech to závisí na skutečnosti, zda se jedná o zpracování nezbytné k plnění smlouvy.